Skip to main content

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.
در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام که روز ۲۱ تیر ۱۴۰۱ با حضور نماینده اتاق ایران و اعضای حقوقی انجمن؛ دارای کارت عضویت و کارت بازرگانی معتبر در محل ساختمان شماره سه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، عملکرد هیات مدیره، تصویب صورتهای مالی و تعیین حق عضویت سال جدید مصوب گردید.