Skip to main content

چشم انداز


انجمن صنفی وارد کنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام به منظور تأمین منافع صنفی و حقوقی شرکت های وارد کننده تاسیس شده، حفظ و ارتقای جایگاه واردکنندگان داروها، افزودنی ها و مواد بیولوژیک دام را به عنوان هدف اصلی خود مد نظر قرار داده است. این انجمن به عنون یک نهاد مردمی ایجاد انسجام و هماهنگی بین وارد کنندگان و توزیع کنندگان داروهای دامپزشکی را دنبال می کند، حمایت مسئولین ذیربط و توانمندی های علمی و تخصصی و و مشارکت اعضا را به عنوان مهمترین ابزار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار داده است.

حفظ و ارتقای سطح علمی، فنی و تخصصی اعضای انجمن و نیز ارتباط و تعامل با وزارتخانه ها و سازمانهای مؤثر در تدوین قوانین و سیاست گذاری های کلان در حوزه دامپزشکی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان دامپزشکی کشور، معاونت قوانین ریاست جمهوری، معاونت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نام دامپزشکی از جمله دیگر چشم انداز های این انجمن است.