Skip to main content

خدمات مشاوره ای نهادها

  1. ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با بیمه های اجتماعی از طریق برگزاری جلسه اختصاصی با مشاور بیمه اجتماعی انجمن و در صورت نیاز تشکیل پرونده بصورت سفارشی
  2. ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با بیمه­های بازرگانی (بیمه مسئولیت، باربری، آتش سوزی و ...) از طریق برگزاری جلسه اختصاصی اعضا با مشاور خدمات بیمه ای انجمن

خدمات مشاوره ای اعضا

  • ارائه خدمات مشاوره ای مالیاتی از طریق برگزاری جلسه اختصاصی اعضا با مشاور مالیاتی انجمن و در صورت نیاز تشکیل پرونده بصورت سفارشی
  • ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی از طریق برگزاری جلسه اختصاصی اعضا با مشاور حقوقی انجمن و در صورت نیاز تشکیل پرونده بصورت سفارشی
  • ارائه خدمات مشاوره ای برای دامپزشکان و مسئولین فنی با تخفیف