Skip to main content

ساختار انجمن

انجمن وارد کنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام دارای ارکان مختلفی در ساختار خود می باشد بدین صورت که هیات مدیره انجمن بالاترین رکن را داشته و دبیر انجمن با انتخاب هیات مدیره و تحت نظر آن فعالیت دارد و ضمن انجام هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازمد بین هیات مدیره، کمیسیون ها و کارگروه های انجمن و مشاوران آن، دارای بخش های مختلف در دبیرخانه انجمن می باشد و مسئولیت آنها بر عهده دبیر انجمن می باشد

هیئت مدیره

از سال تأسیس انجمن تا کنون 7 دوره هیات مدیره تشکیل شده است که تا دوره هفتم، تعداد 5 نفر بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می شدند، لیکن در هیات مدیره دوره هفتم، طبق مصوبه اساسنامه انجمن، تعداد اعضای هیات مدیره به 7 نفر افزایش یافت که شامل 2 نماینده از بخش واکسن، 2 نماینده از بخش دارو، و 2 نماینده از بخش افزودنی ها بوده و یک نفر نیز بعنوان نماینده مستقل انتخاب می گردند

دبیرخانه

دبیر خانه انجمن وارد کنندگان بسیار فعال بوده و دارای بخش های مختلفی شامل روابط عمومی، اداری و مالی، فنی و پشتیبانی بوده که تحت نظر دبیر انجمن فعالیت می نمایند. در ارزیابی انجام گرفته توسط اتاق بازرگانی ایران در چند سال اخیر، انجمن و دبیر خانه آن رشد و پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است .

کمسیون ها

کمیسیون های پنجگانه انجمن از سال 96 تشکیل گردیده اند که شأن مشورتی داشته و هدف از تشکیل این کمیسیون ها بررسی های فنی و تخصصی در حوزه های مختلف بوده و بعنوان بازوی فنی و اجرایی هیات مدیره موضوعات تخصصی مورد نظر و ماموریت های محوله از طرف هیات مدیره را بررسی و نتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی به هیات مدیره منعکس می نمایند.
رؤسای این کمیسیون ها از افراد با سابقه و مجرب خوشنام توسط هیات مدیره انتخاب و با صدور حکم مشغول به کار می گردند. اعضای کمیسیون ها نیز پس از فراخوان و دریافت اسامی و مشخصات داوطلبین، توسط هیات مدیره انتخاب می گردند.

کارگروه

انجمن دارای3 کارگروه اصلی شامل کارگروه وارد کنندگان دارو، کارگروه وارد کنندگان واکسن، و کارگروه وارد کنندگان افزودنی ها می باشد که رؤسای آنها از افراد با تجربه و خوشنام و توسط اعضای کارگروه تخصصی انتخاب می گردد و وظیفه آنها بررسی مشکلات و برنامه ریزی و اقدامات مناسب در راستای دفاع از منافع بخش مربوطه می باشد.
در کنار این 3 کارگروه اصلی، انجمن حسب مورد نسبت به تشکیل کارگروه های موردی اقدام می نماید که هدف از تشکیل آنها بررسی موردی موضوعات مشترک کلیه واردکنندگان و بخش های مختلف و ارائه راه کار و پیشنهاد مناسب به هیات مدیره است.

نشریه

یکی از اقدامات ارزشمند انجمن اخذ پروانه انتشار نشریه در سال 97 (تحت عنوان فصل نامه فرآورده های دامپزشکی و دامپروری)و پروانه فعالیت دفتر رسانه به شماره مجوز 82679 بوده است که هدف از آن انعکاس گزارشات علمی و تحلیلی مرتبط با صنعت دام و طیور و آبزیان جهت اطلاع مدیران عالی و کارشناسان سازمانها و وزارتخانه ها و دانشکده های دامپزشکی و کلیه وارد کنندگان اقلام دارویی دامپزشکی، بوده و تأثیر گذاری بر تصمیمات و سیاستگذاری های مسئولین دامپزشکی کشور بوده است. تا کنون 12 شماره از این نشریه به چاپ رسیده و علاوه بر اعضای انجمن برای مدیران و کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور، ادارات کل دامپزشکی استان ها، دانشکده های دامپزشکی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق های بازرگانی تهران و ایران ارسال می گردد.