Skip to main content

ارزش پیشنهادی انجمن

ارزشی که انجمن به اعضایش میدهد در واقع ملهم از اعتباری است که تک تک اعضا از کنار هم بودنشان به انجمن می دهند. این ارزش در برگیرنده کل ارزش های ملی و اجتماعی و اخلاقی است که اعضا با پایبندی به آن سعی می کنند به عنوان یک فعال اقتصادی علاوه بر فعالیت های خودشان به عنوان یک واحد اقتصادی در کشور و کسب منافع ملی و شخصی در راستای منافع ملی و مسئ.ولیت های اجتماعیشان هم فعالیت کنند.

این ارزش باعث می شود که یک فعال اقتصادی در چارچوب قوانین کشورش نقش آفرینی کند و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند و همچنین به صورت تخصصی به بهبود فضای کسب و کار در حوزه صنفی و تخصصی خودش اقدام نمائید و با ایجاد رونق در این بخش گامی در راه بهبود تولید اقتصاد کشورش نیز بردارد.

از آنجایی که اقتصاد کشاورزی محور توسعه است و بنا به ماهیت آن با رونق اقتصاد کشاورزی و کاهش سهم هزینه خانوار در بخش غذا و تأمین کیفیت و کمیت غذای مورد نیازشان، این کاهش هزینه باعث افزایش توان هزینه کردن در سایر بخش ها و ایجاد رونق در سایر بخش های اقتصاد خانوار می شود، پس فعالینی که در این بخش تلاش می کنند تا اقتصاد کشاورزی را رونق دهند در نهایت به اقتصاد ملی کمک کرده و باعث رونق اقتصاد کشور می شوند و این ارزش امکانی است که انجمن به اعضای خود می دهد تا با استفاده از دانش و تجربه در کنار تسلطشان بر قوانین تجاری، صنفی و اداری با حضورشان در عرصه اقتصاد ملی به رشد و توسعه در اقتصاد کشاورزی شتاب بخشیده و باعث رونق اقتصاد کشور گردند و این فرصت با عضویت در انجمن نصیب فعالینی توانمند عرصه اقتصادی می شود که بتوانند از خود نقش ماندگار در تاریخ اقتصاد کشور به یادگار بگذارند.

بیانیه ارزش ها

1- انجمن و اعضای آن خود را تابع قانون می دانند و به هیچ روی از راه های غیر قانونی در کسب و کار و برای پیشبرد هدف های خود استفاده نمی کنند.

2- انجمن همواره منافع ملی را بر منافع صنفی و منافع صنفی را بر منافع شرکتی مقدم می دارد.

3- اعضای انجمن منافع صنفی را بر منافع شخصی و شرکتی خود مرجح می دانند، در همه شرایط حتی در صورت تضاد منافع، از منافع صنف واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام و طیور و آبزیان دفاع خواهند کرد.

4- اعضای انجمن به فعالیت صنفی دیگر افراد صنف (چه عضو انجمن و چه غیر عضو ) احترام گذاشته و از هر گونه اخلال در فعالیت های آنان (مانند تلاش در اخذ نمایندگی های سایر شرکتها و یا واردات کالاهای دارای نماینده دیگر از طریق واسطه ها بدون اخذ اجازه از آن نماینده) خودداری می کنند.

5- انجمن و اعضای آن اصل  محرمانه بودن اطلاعات اعضای صنف را همواره محترم می شمارند.

6- اعضای انجمن اصول اخلاقی بازرگانی و حرفه ای را محترم شمرده و از فعالیت هایی نظیر واردات و صادرات کالا بصورت قاچاق، ساخت و عرضه کالای تقلبی، و تغییر بسته بندی و لیبل و ... همواره اجتناب می کنند.

7- اعضای انجمن به شخصیت و کرامت انسانی همه همکاران در مجموعه انجمن و دیگر سازمان های مرتبط احترام  گذاشته و از مخدوش ساختن وجهه و اعتبار و آبروی افراد به شدت پرهیز می کنند.

8- انجمن و اعضای آن در فعالیت های اجتماعی مشارکت داشته و در مواقع بروز بحران در حد توان از هم میهنان آسیب دیده حمایت و دستگیری می کنند.